01-Mei-2017

Keunggulan KMI


1. Sistem Pendidikan KMI Pondok Pesantren Al-Ishlah memadukan 3 model unggulan yaitu;

  • Ber’aqidah dan bersyari’ah sesuai Al-Qur’an dan Sunnah Shohihah.
  • Proses belajar mengajar dan disiplin pondok menggunakan sistem pendidikan Pondok  Modern Darussalam Gontor.
  • Tata krama atau adab sopan santun sehari-hari sesuai prinsip-prinsip akhlakul karimah (Tradisional Islami/Salaf).

2. Lulusan Al-Ishlah mempunyai prinsip hidup yang jelas, benar yaitu bertujuan mengabdi kepada Allah SWT dengan berpedoman kepada petunjuk dalam Al-Quran serta bertauladan kepada perilaku Rasul Allah dan senantiasa bekerja keras menegakkan yang haq/kebenaran dan siap berkorban, harapannya akhir kehidupannya happy ending dalam jalan Allah.

3. Menjadi da’i dan muballigh perekat ummat.

4. Berbudi luhur dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesholihan serta senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah (sholat malam, sholat dhuha, puasa senin – kamis, puasa putih dll)

5. Mampu berbahasa Arab dan Inggris (Ada kewajiban berkomunikasi bahasa Inggris dan Arab serta latihan pidato).

6. Mempunyai Life Skill, Kemampuan Management, Leadership (ada Pelatihan)

7. Hafal Al – Quran, minimal 8 Juz, dengan bacaan sesuai tajwid dan terjemah harfiyah dan murodiyah sebagai syarat kelulusan. Adapun cara penyetorannya, bisa bertahap atau langsung.

8. Bagi santri lulusan KMI dapat melanjutkan ke Fakultas Eksakta maupun Sosial (Fak. Kedokteran, Fak. Teknik Perkapalan, Fak. Teknik Kimia, Akademi Militer, Fak. Keagamaan dan fakultas-fakultas lainnya).

9. Bagi Santri lulusan STIT (Sarjana Strata I) dapat melanjutkan program S-2 dengan bea-siswa di beberapa PTN/PTS di dalam maupun luar negeri, antara lain; Kolej University Islam Selangor Antar Bangsa-Malaysia dan Universitas Islam di Yaman dll.